Kurs detektywa

Szkolenie dla osób ubiegających się o licencję detektywa

O kursie

Kurs przeznaczony jest dla osób, które ubiegają się o uzyskanie licencji detektywa, bez konieczności zdawania egzaminu w Komendzie Głównej Policji. W świetle aktualnych przepisów (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 16 grudnia 2013r.) w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa, szkolenie otwiera drogę do wykonywania wolnego zawodu detektywa.

 1. Jedyne w województwie śląskim szkolenie pod patronatem Polskiej Federacji Detektywów.
 2. W programie zakres kryminalistycznych aspektów pracy detektywa, jak również technik inwigilacji fizycznej i elektronicznej.
 3. Z zaświadczeniem po tym szkoleniu można wystąpić z wnioskiem o wydanie licencji detektywa do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Komendanta Wojewódzkiego Policji lub Komendanta Stołecznego Policji

 

Cena szkolenia: 1400,00 zł
Czas trwania szkolenia: szkolenie weekendowe (3 weekendy - soboty i niedziele)
Zajęcia odbywają się w godz. 08:00-16:00.)
Miejsce: Śląskie Centrum Edukacji, al. Korfantego 141, 40-154 Katowice

 

O wydanie licencji może ubiegać się osoba, jeżeli:

 • posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub przysługuje jej, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej, prawo do podjęcia zatrudnienia lub wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • ukończyła 21 lat,
 • posiada wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie toczy się przeciwko niej postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo   lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, wojska, prokuratury, sądu lub z innego urzędu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie, w okresie ostatnich 5 lat,
 • posiada pozytywną opinię komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych informacji przez Policję albo w przypadku obywatela innego państwa, przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji państwa, właściwego ze względu na miejsce jej zamieszkania,
 • posiada zdolność psychiczną do wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, stwierdzoną orzeczeniem lekarskim,
 • legitymuje się dokumentem potwierdzającym odbycie szkolenia
  (Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia) w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

 

Program szkolenia

Temat I: Ochrona danych osobowych

 1. Pojęcie danych osobowych
 2. Organy ochrony danych osobowych
 3. Zasady przetwarzania danych osobowych
 4. Zasady rejestracji i prowadzenia zbioróww danych osobowych
 5. Odpowiedzialność karna związana z niezachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych

Temat II: Ochrona informacji niejawnych

 1. Pojęcie informacji niejawnych
 2. Zakres informacji podlegających ochronie na mocy ustawy o ochronie informacji niejawnych
 3. Klasyfikacja informacji niejawnych
 4. Zasady ochrony informacji niejawnych
 5. Dostęp do informacji niejawnych
 6. Zasady przetwarzania informacji niejawnych
 7. Odpowiedzialność karna związana z niezachowaniem przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych

Temat III: Prawa i obowiązki detektywa

 1. Ustawowe uprawnienia detektywa
 2. Obowiązki detektywa
 3. Odpowiedzialnośćcywilna i karna detektywa

Temat IV : Przepisy regulujące zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych

 1. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych
 2. Obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych
 3. Odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy
 4. Organy uprawnione do kontroli działalności gospodarczej
 5. Uprawnienia organu prowadzścego rejestr działalności regulowanej
 6. Rejestr działalności regulowanej i jego forma
 7. Przepisy regulujące wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej z zakresie usług detektywistycznych przez obywatela Unii Europejskiej
 8. Wybrane zagadnienia dotyczące wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych na terenie Unii Europejskiej
zadzwoń do nas
zapisz się